ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ

ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ


ⵎⴰⵙⵙ:ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵇⴷⴷⵓⵔ

ⴷⴳ ⵉⵙⴻⴳⴳⵓⵙⴰ ⵉⵎⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵜⴻⵚⴱⴻⵃ ⵉⵡⵛ ⵓⵜⵜ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵥⴰⵕ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵢⵓⵎⵉ. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵏⵜⴰⴼ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⵛⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉ ⴷ ⴰⵏⵖ ⵖⴰ ⵉⵊⵊⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⴳⴻⵄⵄⴻⴷ ⵣⵉ ⵜⵎⴰⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰ.

ⵙ ⵓⵢⴰ, ⴰⴷⵓ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ. ⵙⵙⴰ, ⵉⵅⴻⵙⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⴽⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⴻⵎⵎⴰⵔ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵅⵙⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵡⴻⵛ ⵉ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ. ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⵛⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴻⴳ ⵏ ⵜⵔⴻⵣⵣⵓⵜ ⴰⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵡⴻⵍ « ⵎⴰⵃⴻⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵜⴻⵔⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵚⴱⵃⴰⵏⵜ ».

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⴽⴰ ⵉⵙⵉⵖⴰ, ⵖⴰⵔⵙ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵢⵢⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵓ ⵜⵜⴰⴷⴼ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⵓⵙⵢⵓ-ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵇⵜ ⵍⴻⴱⴷⴰ ⵜⴰⵕⵥⴻⵎ ⵅ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⵉⵏ ⴷⴰⵢⵙ ⴷ ⵉⵎⵛⵓⵕⵛⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴷⵉⵅⴻⵔ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ, ⵉⵅⴻⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵖⴰⵔ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ :

- ⴰⵛⵔⴰⵛⵏⵏⴻⵙ ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵎⴹⴰⵏⵜ.

- ⵖⴰⵔⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵛⵔⴰⵛ ⴰⴽⴷ ⴰⵡⵏⴰⴽ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵓⵕⵛⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⴻⵏ ⵅ ⵢⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⴰⵚⴱⵃⴰⵏ.

ⵜⵜⴰⴷⴻⴼ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⵉ ⴰⵔⵔⵎⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⵎⴰⵃⴻⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⴳⴻⵄⵄⴻⴷ ⵣⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵉⵄⵉⵣⵣⵏ, ⵓ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴻⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ( ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴼⴻⴹ ⵡⴰⴽⵓⵛ ).